Μαθητή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  1. Π.Δ. 8/1995
  2. Π.Δ. 121/1995
  3. Αρ.Πρωτ.Φ.7/15/Γ1/89/25-01-1996/ΥΠΕΠΘ
  4. Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996
  5. Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008
  6. Χορήγηση Τίτλου Σπουδών
  7. Αξιολόγηση μαθητών Δημοτικού Σχολείου (Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

   Παρουσιάσεις

   Βοηθητικά εργαλεία (ενδεικτικά)

   Ενδεικτικές δουλειές

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ (PORTFOLIO)