Για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα της  Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης κάντε κλικ ΕΔΩ

Αυτοδίκαιη απόλυση αναπληρωτών-τριων Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2018-2019

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης.

Σχετ.: η υπ’ αριθ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΑΔα: ψωιθ4653πσ-1ω1) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄/11-04-2018)

Καλούμε όσους επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2018-2019 από τους κλάδους α) ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΠΕ 31 β) ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος για τη στελέχωση των δομών της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης)καιτην άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (καθορίζονται κατόπιν έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων) και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό του κλάδου τους, να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Αν. Μακεδονίας - Θράκης, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν σε δομές, όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, αρμοδιότητάς μας.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται αυστηρά από 16/4/2018 μέχρι 27/4/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τέρμα Σισμάνογλου, 691 33 Κομοτηνή.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κριθεί βάσει της ημερομηνίας που φέρει ο φάκελος αποστολής, σύμφωνα με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, που θα πρέπει να διακρίνεται καθαρά και επάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και ο κλάδος του/της υποψηφίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

 • Οι υποψήφιοι/ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη συμπλήρωσης της αίτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο, την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν από κάθε ενέργεια, να αναγνώσουν, ενδελεχώς.
 • Όλοι οι υποψήφιοι/ες, είτε υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση στην ΠΔΕ Αν. Μακεδονίας – Θράκης, είτε είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πίνακες προηγούμενων ετών, καλούνται να υποβάλλουν το σύνολο των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο.
 • Όσον αφορά στην κρίση της συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων από το ΙΕΠ, αυτή αφορά ΜΟΝΟ σε τίτλους σπουδών που υποβάλλονται από τους εκάστοτε υποψηφίους για πρώτη φορά, ή δεν έλαβαν θετική απόδοση συνάφειας σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ, είτε στον κλάδο απασχόλησης, είτε στην ΕΑΕ, εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να συμπληρώσουν και να συνυποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση προς το ΙΕΠ διά της ΠΔΕ Αν. Μακεδονίας – Θράκης (συνημμένη) και να τη συνοδεύουν από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναγράφονται στην αίτηση και θα είναι τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένα pdf – όχι φωτογραφίες), αποθηκευμένα σε CD – DVD. Εάν υποψήφιοι/ες κατά την περσινή χρονιά έλαβαν θετική απόδοση συνάφειας από το ΙΕΠ μέσω άλλης ΠΔΕ, δεν υποβάλλουν την προαναφερθείσα αίτηση αλλά αναφέρουν στην αίτησή τους την ΠΔΕ και το έτος απόδοσης, προκειμένου η ΠΔΕ Αν. Μακεδονίας – Θράκης να την αναζητήσει αυτεπάγγελτα.

Συνημμένα:

 1. Η υπ’ αριθ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΑΔα: ψωιθ4653πσ-1ω1) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄/11-04-2018).
 2. Αίτηση ΕΕΠ 2018
 3. Αίτηση ΕΒΠ 2018
 4. Αίτηση ΙΕΠ 2018
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Περισσότερα...

OΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

OΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

     Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη σχολικοί οδηγοί και συνοδοί υποχρεούνται να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έως την Τετάρτη 28/2/2018 τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 • Παραπεμπτικά
 • Γνωματεύσεις των πιο πάνω ιατρών που να πιστοποιούν τη σωματική και ψυχική υγεία και καταλληλότητα των υποψηφίων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους υποψήφιους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα παραπεμπτικά και η υπεύθυνη δήλωση δίνονται από την υπηρεσία μας.

Περισσότερα...

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης και λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά των προτιμήσεων στις αιτήσεις των υποψηφίων

 • οι επιτυχόντες στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης καλούνται να παρουσιαστούν στην υπηρεσία μας (Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή, 2531083512), σήμερα Δευτέρα 26-02-2018 προκειμένου να παραλάβουν Παραπεμπτικό Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ προς παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
 • οι επιτυχόντες στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας καλούνται να παρουσιαστούν στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας (Αμπελάκια Δράμας, 2521076511) σήμερα Δευτέρα 26-02-2018 προκειμένου να παραλάβουν Παραπεμπτικό Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ προς παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

ΟΔΗΓΟΙ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΡΑΒΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδ. Δημ. & Ν/γειο Δράμας

ΓΙΑΓΚΟΥ

ΖΩΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δράμας

ΣΑΒΒΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ

Ειδ. Δημ. & Ν/γειο Κομοτηνής

ΜΠΟΖΑΤΖΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κομοτηνής

   

ΣΥΝΟΔΟΙ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δράμας

ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ειδ. Δημ. & Ν/γειο Δράμας

ΦΩΤΙΑΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΙΓΚΟΡ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κομοτηνής

ΣΤΟΥΡΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ειδ. Δημ. & Ν/γειο Κομοτηνής

         

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, (Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή) την Τετάρτη 28-02-2018 προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία των προσλήψεων. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης με περισσότερες της μίας προτιμήσεις, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση πρόσληψης στην οποία επιλέγονται, θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

Περισσότερα...

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.