ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (EMTxASD)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+/ KA2/Στρατηγικές Συμπράξεις με τίτλο «Αποτελεσματική μεθοδολογία εκπαίδευσης μαθητών διαγνωσμένων στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ) σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης».

Τέσσερις ευρωπαϊκοί οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης, που έχουν μέσα στις τάξεις τους μαθητές διαγνωσμένους στο φάσμα του αυτισμού.

Συντονιστής του σχεδίου, διάρκειας 24 μηνών (από τον Νοέμβριο 2019 έως και τον Οκτώβριο 2021) είναι ο οργανισμός “Acosiata Suntem Diferiti” / ΡΟΥΜΑΝΙΑ, (ΜΚΟ) που παρέχει θεραπευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και συμμετέχουν :

ΕΛΛΑΔΑ- Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΗΝΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟ -  EARLY YEARS – The organization for young children LBG

ΙΤΑΛΙΑ - ProgettoCrecere- cooperativa sociale di servizi educativi e sanitari 

 

Το σχέδιο επιθυμεί να συμβάλει στην κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης  οι οποίοι έχουν στην τάξη τους μαθητές διαγνωσμένους στο φάσμα του αυτισμού.

Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού οδηγού που σύμφωνα με την αρχή της συμπερίληψης στην εκπαίδευση, θα περιέχει το θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογικές προτάσεις, καλές πρακτικές και προτάσεις αξιολόγησης των μαθητών με ΔΑΦ καθώς και προσαρμοσμένα προγράμματα επικοινωνίας και γλωσσικής ανάπτυξης για μαθητές με ΔΑΦ από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο.

Επιπλέον, σύμφωνα με το πρόγραμμα, προβλέπεται στα πρότυπα του οδηγού, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός πιλοτικού μαθήματος, το οποίο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γενικού τύπου σχολείων που εργάζονται με μαθητές ΔΑΦ. Το πιλοτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί θα προκύψει από τη συνεργασία της ομάδας εμπειρογνωμόνων των χωρών, που συμμετέχουν στο σχέδιο και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μετά από τη διερευνητική διαδικασία και την ανάλυση αναγκών των εκπαιδευτικών. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα βασίζεται σε τρέχουσες πληροφορίες για παιδιά με ΔΑφ, συγκεκριμένες μεθόδους και στη χρήση ενός εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης.