Για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα της  Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης κάντε κλικ ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΑΕΤΟΥΣ/ΕΝΝΕΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πληροφορίες: 2531083531, Φαξ: 2531083555

Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο, αφορά σε επιτυχή παρακολούθηση:
εννέα (9) τάξεων Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του ΥΠΠΕΘ)


ή

έξι (6) τάξεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του ΥΠΠΕΘ). 

Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω προβλεπόμενου χρόνου απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας δεν υπολογίζεται σχολικό έτος που δεν ολοκλήρωσε τη φοίτηση επιτυχώς.


Το σχετικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση του γονέα, κηδεμόνα ή του ιδίου του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικας.


Στην περίπτωση κατά την οποία, ένας μαθητής φοίτησε σε σχολεία διαφορετικών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το τελευταίο σχολείο.


Επισημαίνεται ότι: η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο, αφορά σε εννέα τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι τάξεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής.


Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1. Αίτηση (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα).


2. Βεβαιώσεις επιτυχούς φοίτησης από σχολικές μονάδες φοίτησης του μαθητή/τριας

3. Φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησης που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης του αλλοδαπού) που θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά (από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές).
Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.


4. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας).

5. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής.


6. Εξουσιοδότηση, εάν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο ή από κηδεμόνα του στην περίπτωση που αφορά ανήλικο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία του μαθητή/τριας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) στις βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης στα σχολεία πρέπει απαραιτήτως να ταυτίζονται σε όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτει.


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΗΓΗΤΙΚΩΝ


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων κατατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης:


Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Τέρμα Σισμάνογλου
69133, Κομοτηνή
_______________


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ


Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από την υπηρεσία μας θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης (Εάν ο ενδιαφερόμενος/η επιθυμεί να λάβει την απάντηση με courier, επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι να φροντίζουν ώστε να αναγράφεται με ευκρίνεια στην αίτησή τους η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να τους αποσταλεί το πιστοποιητικό.


Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος/η επιθυμεί να παραλάβει το πιστοποιητικό από την υπηρεσία μας, είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:


- διαβατήριο του ατόμου που θα το παραλάβει
- εξουσιοδότηση, αν δεν το παραλαμβάνει ο ίδιος/α ή ο κηδεμόνας αν πρόκειται για ανήλικο.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

 

 

Περισσότερα...

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.