Τοποθέτηση ωφελουμένων ανέργων στο πλαίσιο των πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΑΠ 1,2,3)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».