Για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα της  Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης κάντε κλικ ΕΔΩ

Συχνές ερωτήσεις

Μπορούν να καταχωρηθούν πολλά αιτήματα στην Φόρμα Υποβολής Αιτήματος (ticketing) για φορείς;

Τα αιτήματα θα πρέπει να εισάγονται ένα-ένα κι όχι όλα μαζί, γιατί το κάθε ένα χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης και δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν συνολικά.

Τι γίνεται αν η ιστοσελίδα του υπόχρεου φορέα έχει παροδικά βλάβη;

Η αποστολή της πράξης απαιτεί μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω του οποίου θα καταχωρηθεί το ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή pdf) αυτής, στην Ειδική Εφαρμογή Καταχώρισης νόμων και πράξεων, η οποία διατίθεται κεντρικά από το ΥΠΕΣΑΗΔ. Επομένως, έστω και αν η ιστοσελίδα του υπόχρεου φορέα δεν λειτουργεί, η καταχώρηση μπορεί να γίνει κανονικά. Υπενθυμίζεται ότι οι αναρτητέες πράξεις που δεν δημοσιεύονται στο ΦΕΚ δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, πρακτικά, εάν δεν έχουν λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν αναρτηθεί μια πράξη;

Οι πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτησή τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αναρτητέες πράξεις που δεν δημοσιεύονται στο ΦΕΚ όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο ( παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 άρθρου 23 Ν. 4210/2013). Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 N. 3861-2010 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.» (παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με τη παρ.4 του τρίτου άρθρου του Ν.4057/2012)

Πως μπορεί να ενταχθεί ο Φορέας μου στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια;

Ένας νέος φορέας μπορεί να δημιουργηθεί από τον διαχειριστή του εποπτεύοντος φορέα.του. Ανάλογα με τον εάν ο εποπτεύον φορέας έχει σχετικά δικαιώματα, μπορεί να απαιτείται ήόχι η ενεργοποίηση του φορέα από κάποιον φορέα “υψηλότερα στην ιεραρχία”. Έτσι για παράδειγμά εάν ένας διαχειριστή ΟΤΑ δημιουργήσει ένα νέο φορέα, τότε απαιτείται η έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών . Εάν ένας φορέας δημιουργηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών τότε δεν απαιτείται σχετική ενεργοποίηση του.

Σε περίπτωση που για την έκδοση μιας απόφασης είναι συναρμόδιοι περισσότεροι του ενός φορέα, που αναρτάται και ποιος έχει την ευθύνη ανάρτησης;

Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε πράξεις για τις οποίες είναι συναρμόδιοι δύο φορείς να αναρτώνται μόνο από τον επισπεύδων φορέα. Κατα την επιλογή κάποιου τέτοιου τύπου πράξης το σύστημα επιτρέπει τον καθορισμό και δεύτερου συναρμόδιου φορέα. Δεν απαιτείται πλέον η ανάρτηση και από τους δύο φορείς. Η πράξη θα είναι διαθέσιμοι κατά τις διαδικασίες αναζήτησης και στους δύο φορείς

Ποιοι είναι οι Υπόχρεοι Φορείς οι οποίοι πρέπει να αναρτούν τις αποφάσεις τους;

 • Πρωθυπουργός
 • το Υπουργικό Συμβούλιο
 • τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα
 • οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων
 • τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
 • οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές,
 • το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
 • τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα , δηλ.
  • τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και
  • οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
 • τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.(δηλαδή τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις τους
 • Όργανα στα οποία οι παραπάνω αναφερόμενοι έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα.
 • όργανα που έχουν εκ του νόμου αρμοδιότητα έκδοσης των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 3861/2010

Γιατί πρέπει να αναρτώνται οι αποφάσεις των Φορέων; Ποιος ο κύριος στόχος του Νόμου 3861/2010

Η ενίσχυση της διαφάνειας στην κρατική δράση είναι ο στόχος του Προγράμματος Δι@ύγεια του Νόμου 3861/2010 μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτερης δημοσιότητας νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης με συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης Δημόσιας εξουσίας και κατ’ επέκταση την τήρηση της νομιμότητας και τη χρηστή δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, ο πολίτης ενισχύεται στην απόλαυση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση, και υποστηρίζεται η συμμετοχή του στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου, με την παροχή των εργαλείων για την βελτίωση της πολιτικής του ενημερότητας και την ουσιαστική συμμετοχή του στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.